Notícies:Ajuntament de Picassent

Noves disposicions derivades del RD 463/2020, de l'estat d'alarma pel COVID-19

25 mar 2020
Es publiquen dues noves ordres que afecten els establiments d'allotjament turístic i als títols expedits per la Direcció General de la Marina Mercant

 

El BOE Núm. 78/19.03.2020 ha publicat l'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.

En aquest text, s'estableix la suspensió d'obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, situats en qualsevol part del territori nacional. Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

Queda permesa l'obertura al públic d'aquells establiments turístics previstos en l'apartat primer d'aquesta ordre que alberguen clients que, en el moment de declaració de l'estat d'alarma, es troben allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants compten amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals

Aquesta ordre entre en vigor des del dia 19.03.2020 fins a la finalització de la declaració del període de l'estat d'alarma o pròrrogues d'aquest.

El BOE núm.79 20.03.2020 ha publicat l'Ordre TMA/258/2020, de 19 de març, per la qual es dicten disposicions respecte dels títols administratius i les activitats inspectores de l'administració marítima, a l'empara del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta ordre afecta a determinats títols administratius expedits per la Direcció General de la Marina Mercant i al desenvolupament de les activitats inspectores.

S'amplia el termini de validesa dels següents títols en el cas que finalitzara la seua vigència durant l'estat d'alarma:

a) Títols, targetes professionals i certificats de suficiència o especialitat, relatius al Conveni Internacional sobre normes de Formació, Titulació i Guàrdia per a la Gent de Mar (STCW), així com altres certificats contemplats en la normativa espanyola, en l'àmbit de formació marítima.
b) Certificats i documents expedits en virtut dels instruments internacionals de l'Organització Marítima Internacional (OMI), l'Organització Internacional del Treball (OIT) i la Unió Europea, per a la prestació de serveis dels vaixells.
c) Certificats i documents expedits en virtut de la normativa nacional per a la prestació de serveis dels vaixells.


El termini de validesa dels títols a què refereix l'apartat anterior, comptat des de la data de pèrdua de validesa del certificat o document corresponent, s'ampliarà durant un període igual al de la duració de l'estat d'alarma, iniciat el 14 de març de 2020. A més, en el supòsit de certificats i documents provinents d'instruments internacionals, no es podrà estendre el termini de validesa més d'un mes des de la finalització de l'estat d'alarma.
Se suspèn la realització d'inspeccions i reconeixements programats per part de l'Administració Marítima, previstes pel Reglament d'inspecció i certificació de vaixells civils.

Enllaç Ministeri Sanitat>>>>>>>